Regulamin strony internetowej

www.sprowadz-auto.pl

 

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
7. Własność intelektualna
8. Postanowienia końcowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Strona www.sprowadz-auto.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sprowadz-auto.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
c. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sprowadz-auto.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
d. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.sprowadz-auto.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
e. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
I. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
II. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
III. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

DEFINICJE
a. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.sprowadz-auto.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
b. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

c. USŁUGODAWCA – Piotr Goral wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Sprowadz Auto, adres siedziby: Bachgasse 18, 97348 Rödelsee, Deutschland, adres do doręczeń: Bachgasse 18, 97348 Rödelsee, Deutschland, NIP: DE361109412, adres poczty elektronicznej: autopasja.strona@gmail.com, tel. +49 1522 9958061
d. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
e. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
a. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
I. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH
a. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
b. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
I. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

c. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
I. komputer z dostępem do Internetu,
II. dostęp do poczty elektronicznej,
III. przeglądarka internetowa,
IV. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

d. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

e. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
f. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
I. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
autopasja.strona@gmail.com
II. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
III. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
IV. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
a. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sprowadz-auto.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.sprowadz-auto.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sprowadz-auto.pl, bez zgody Usługodawcy.

b. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sprowadz-auto.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

b. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

sprowadz_auto.pl

Regulamin

+49 1522 9958061

sprowadz-auto

Polityka Prywatności

WWW.SPROWADZ-AUTO.PL